Stabiel in verbinding; concept bestuursakkoord gereed

KIJK!!! heeft samen met de beoogde coalitiepartners BRUG-M, CDA en Het Origineel de afgelopen acht weken uitvoerig en intensief overlegd over een te vormen coalitie en bestuursakkoord. Dit heeft op vrijdag 18 mei geresulteerd in een concept-bestuursakkoord, met als titel Stabiel in verbinding. De onderhandelaars hebben gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen. Daardoor blijft er ruimte voor nadere invulling door de raad, inclusief oppositie, en inwoners. De coalitie zet in op intensieve deelname van de burgers aan het bestuur van de gemeente en de uitvoering daarvan. Vooral voor de kernen is een grote rol weggelegd.

Veel van wat KIJK!!! in zijn verkiezingsprogramma zei te willen realiseren is geland in het akkoord. Denk aan de grote ambitie op duurzaamheid, aandacht voor stabiel en goed bestuur, acties rond de leefbaarheid van de kernen en sociaal beleid, onder andere gericht op armoede, laaggeletterdheid, ontmoeting en jeugd. Ook een herijking van de ozb en hondenbelasting kregen een plek.

Tijdens de besprekingen is veel aandacht besteed aan de onderlinge verstandhouding tussen de beoogde wethouders en de opbouw van een goede werkrelatie. KIJK!!! heeft er zich steeds sterk voor  gemaakt dat er een einde moet komen aan het denken in wij-zij en de sfeer van ruzie die dat met zich brengt. KIJK!!! heeft daar tijdens de onderhandelingen veel aandacht voor gevraagd. Dit om de kansen voor een stabiel bestuur voor de komende vier jaar zo groot mogelijk te maken. De beoogde wethouders zijn namens KIJK!!! Paul Sanders, Jan Gulikers namens BRUG-M, Marly Heusschen namens CDA, en Luc Volders namens het Origineel. Zij hebben werkafspraken gemaakt die moeten leiden tot goede onderlinge samenwerking en goede afstemming van werkzaamheden in elkaars portefeuilles. De portefeuilleverdeling van het beoogde college is als bijlage opgenomen in het akkoord.

Op dinsdag 22 mei buigt de algemene ledenvergadering van KIJK!!! zich over het concept-bestuursakkoord. De leden besluiten dan of ze er mee kunnen instemmen. Deze ALV is bij Ontmoet Anna en begint om 20 uur. Alle leden van KIJK!!! hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.

Reacties zijn gesloten.