Vragen over taalonderwijs aan statushouders

Naar aanleiding van het artikel Gemeenten negeren wettelijke taaleis bijstand, taaltoets nauwelijks afgenomen in de Volkskrant heeft Paul Jansen 30 januari de volgende vragen aan het college van Burgemeester en wethouders gesteld:

 1. Hoe geeft de gemeente Meerssen invulling aan het beleid rond de wettelijke taaleis in relatie tot het korten op bijstand?
 2. Hoeveel personen hebben (tot nu toe) in de gemeente Meerssen de verplichting (gehad) de cursus inburgering c.q. Nederlandse les te volgen?
 3. In hoeveel gevallen is de prijs die betaald moet worden voor het volgen van de genoemde (verplichte) cursus c.q. Nederlandse les een belemmering die te volgen?
 4. In hoeveel gevallen is de gemeente tegemoet gekomen in die kosten c.q. heeft zij elders een oplossing voor betalingsproblemen gevonden?
 5. In de gemeente is een aantal initiatieven actief (voor zover bij ons bekend) waarvan wij ons afvragen of er van enige coördinatie of regie sprake is. Kun u ons daarover informeren? Het betreft
  1. Nederlandse les in de bibliotheek
  2. Een taalcafé in oprichting
  3. Persoonlijke coaches voor moeilijk te bemiddelen personen
  4. Verbetering taalgebruik voor al langer hier verblijvende nieuwe Nederlanders in de Ketel
 6. Is er intergemeentelijk overleg over cursussen en lessen als hierboven bedoeld? Gebleken is dat er soms door instanties en buurgemeentes een beroep wordt gedaan op capaciteit van instanties in onze gemeente voor kandidaten die weinig of geen ervaring hebben met de Nederlandse taal en in feite regulier onderwijs van gekwalificeerde onderwijskrachten zouden moeten krijgen.
 7. Hoe houdt de gemeente zicht op de kwaliteit van het onderwijs dat Nieuwe Nederlanders volgen. Er zijn gevallen bekend van mensen die geslaagd zijn voor hun inburgeringscursus maar de Nederlandse taal nog steeds onvoldoende beheersen.
 8. In hoeverre maakt de gemeente in dit dossier waar niemand door het ijs te laten zakken?

Wij stellen deze vragen omdat wij ons zorgen maken over regie op en coördinatie van activiteiten die erop gericht zijn Nieuwe Nederlanders de kans te geven snel en succesvol te integreren in de Nederlandse samenleving.

Reacties zijn gesloten.