Tag Archive for Art.40 vragen

Oplossingen voor verenigingen na de sluiting van de Auw Kerk?

KIJK!!! heeft ingestemd met de verkoop van de Auw Kerk in de verwachting dat de Agnes Kerk kan gaan dienen als een multifunctioneel centrum. Tussen de sluiting van de Auw Kerk en de mogelijke opening van de Agnes Kerk zit een tijd van tenminste een jaar, of nog langer. KIJK!!! maakt zich zorgen over de huisvesting van de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de Auw Kerk en die nu op korte termijn een oplossing moeten vinden. Daarom heeft de fractie enkele vragen gesteld aan het college:

  1. In de Raadsadviesvergadering van 23 juni gaf de portefeuille houder aan dat de Harmonie niet meer gebruik maakt van de Auw Kerk en dat met de overgebleven verenigingen een oplossing zou worden gezocht voor alternatieve accommodatie op korte termijn. Kunt u toelichten welke stappen u gezet heeft na deze vergadering en wat u van plan bent?
  2. Hebben alle verenigingen en stichtingen passende oplossingen gevonden om hun bijeenkomsten te houden na de sluiting van de Auw Kerk? Zo nee, welke problemen zijn er nog? Zijn er problemen met het vinden van geschikte opslagplaatsen als gevolg van de sluiting?
  3. Als u de vorige vraag positief beantwoordt: wat kunt u nog als gemeente doen om ervoor te zorgen dat er afdoende mogelijkheden zijn in de gemeente, met name in de kern Bunde, om andere ruimtes te huren voor opslag en/of bijeenkomsten?
  4. De Beeldende Kunstenaars Bunde en omgeving (B.K.B.) heeft door het sluiten van de Auw Kerk geen expositie ruimte voor dit jaar en volgend jaar. Kan de gemeente het erfgoedhuis voor een of een paar maanden deels open stellen? Kan de gemeente met het B.K.B. zoeken naar een alternatief binnen de gemeente zodat dit terugkerend evenement dat al uitgesteld is sinds begin 2020 weer kan plaatsvinden?

Openbaar groen in Meerssen

Het gemeentelijk groenbeheer, waaronder het maaibeleid, vormt een belangrijke schakel in het stimuleren van biodiversiteit. KIJK!!! vindt de voornemens van het college aangaande landschap, natuur en openbaar groen heel belangrijk. Naar aanleiding van de vorige raads(advies)vergaderingen heeft de fractie de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. We krijgen van burgers en verenigingen signalen dat er in eerdere jaren rekening is gehouden met de biodiversiteit in het maaibeleid, zoals bijzondere inheemse planten, maar dat deze zomer alles in een keer weggemaaid wordt in bermen liggend in buitengebieden. Zijn dit soort signalen ook bij de gemeente binnengekomen?
  2. Kunt u ons informeren wat het huidige aanpak is in de uitvoering om rekening te houden met biodiversiteit in groenbeheer? Wordt er bijvoorbeeld bijgehouden welke bijzondere of voor het ecosysteem belangrijke planten aanwezig zijn in de kernen en bermen in het buitengebied en zo ja, welke zijn dit dan?
  3. Hoe bent u in het huidige groenonderhoud, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan in 2023, van plan om de biodiversiteit te stimuleren?
  4. Welke beplanting van bomen staat gepland voor het najaar van 2022? Omvat dit ook vervanging van bomen in de kernen die dit jaar of het vorig jaar gekapt zijn, zoals bijvoorbeeld recent op de Maastrichterlaan in Bunde? Worden alle bomen die in 2022 of 2021 in de kernen gekapt zijn op termijn vervangen?
  5. KIJK!!! vindt dat verkeersveiligheid een hoge prioriteit heeft in het beheer van het openbaar groen. We merken veel verschillen in opvatting onder mensen van wat men ervaart als overlast of prettig aan openbaar groen. Hoe bent u van plan de verschillende visies van inwoners op groene bermen mee te nemen in voorbereiding van het volgend groen beleidsplan?