Tag Archive for begroting 2019

Over de begrotingsvergadering van 8 november

Op donderdag 8 november heeft de raad de meerjarenbegroting 2019-2023 vastgesteld. Het was een lange zit die eindigde met stemmen over 4 amendementen, de begroting en 18 moties. KIJK!!! was kritisch omdat we in de tekst van de begroting onvoldoende terugzagen van de ambities in het bestuursakkoord. Het college had daarvoor een verklaring die we konden begrijpen. De vorige coalitie had zonder bericht enkele zaken achtergelaten die erg veel energie vroegen. KIJK!!! vindt dat het volgend jaar absoluut beter moet en wil dat het college zo snel mogelijk – samen met de burgers – aan de slag gaat om de ambities te vertalen in concrete plannen.

Twee zaken wilden we nu al in gang gezet zien. Op het moment verontrusten de ontwikkelingen rond MAA ons zeer. Het vliegverkeer veroorzaakt veel overlast. We willen dat er snel duidelijkheid komt over de effecten van geluid en fijnstof op de gezondheid van de burgers van de gemeente Meerssen. We willen dat de gemeente daar ook de GGD bij betrekt. We dienden daarvoor een motie in die de hele raad steunde. Onder andere in relatie tot de ontwikkelingen op en rond MAA en de nadruk op de economie vroegen we aandacht voor biodiversiteit. Die heeft zwaar te lijden van de toename van economische bedrijvigheid, infrastructuur en verkeer. En van het gebruik van pesticiden, ook om economische redenen. Ook die motie kreeg steun van alle raadsleden.

KIJK!!! is van mening dat we op moeten houden ontwikkelingen altijd maar goed te praten als de economie ermee gediend is. Wij kiezen voor brede welvaart, gezondheid, veiligheid, een gezonde woonomgeving en wat daaraan kan bijdragen. Een overheid is meer dan een machine die geld herverdeelt. Ze is geen financiële instelling. Een overheid moet staan voor waarden die verder gaan dan die van geld en goed alleen. Neemt niet weg dat we tevreden waren met de verlaging  van de ozb: naast het schrappen van de geplande verhoging van 2,25% nog eens 2% extra eraf, 4,25% in totaal. Daarmee is een – bescheiden – eerste stap gezet op weg naar het gemiddelde voor Limburg.

Daarnaast vonden we bij het college gehoor voor ons pleidooi het Agnesplein in Bunde samen met burgers – die daar al een initiatief voor genomen hebben – in te richten als een aantrekkelijke en veilige ontmoetingsplaats en verblijfsruimte. En hen daarbij met een stedenbouwkundige te ondersteunen. En ook vinden we dat de gemeente de komende jaren nog meer moet investeren in het groen en de kwaliteit daarvan. Tenslotte, we drongen er zeer op aan dat de gemeente zijn uiterste best doet om geld voor het sociaal domein ook in het sociaal domein uit te geven. Dat is een lastige operatie omdat de gemeente van het Rijk één pot geld krijgt waarin geen onderscheid tussen de verschillende bestemmingen wordt gemaakt. De gemeente moet dat volgens ons doen op basis van de gegevens die de afgelopen jaren verzameld zijn. De wethouder gaf aan dat dat ook de bedoeling is. De te verwachten kosten voor het sociaal domein in 2019 zijn realistisch begroot. Desondanks kan blijken dat de gemeente als gevolg van bezuinigingen door het Rijk tekort komt.

Hoewel we kritisch waren over de weinig opvallende aanwezigheid van ambities in de tekst van de  meerjarenbegroting, zijn we ook blij met de signalen die wijzen op maatschappelijke verandering en een andere manier van besturen, meer van onderop, vanuit de burger zelf. We hebben er vertrouwen in dat dit college écht serieus werk maakt van de versterking van burgerparticipatie, werk maakt van buurtnetwerken en dorpsontwikkelingsplannen. En werk van duurzaamheid; eindelijk, omdat het vorige college dat vooral als luxe zag, iets waar je wat aan deed als er nog wat geld over was. Ook daar is de gemeente aan zet, ook in relatie tot water- en droogteproblematiek. Een problematiek die door het vorige college overigens wel al voortvarend was opgepakt, samen met het waterschap. Ook zal het college de transitie van het gebruik van fossiele brandstoffen naar alternatieve bronnen van energie in de gemeente doorzetten.

Natuurlijk kwam ook aan de orde dat de gemeenteraad binnenkort een belangrijk besluit moet nemen. Hoe gaan we verder? Als zelfstandige gemeente met een volledig ambtelijk apparaat of met een beperkte bezetting en uitbesteding van een deel van het (vooral uitvoerende) werk aan Maastricht? KIJK!!! sprak uit dat zo snel mogelijk onderzocht moet worden hoe die relatie met Maastricht er uit kan zien en wat een en ander gaat kosten. Dat kan volgens ons al in gang gezet worden voordat een definitieve beslissing valt. We kregen voor die visie geen steun bij een meerderheid van de raad. We vrezen dat daarmee kostbare tijd verloren gaat.