Tag Archive for openbaar groen

Openbaar groen in Meerssen

Het gemeentelijk groenbeheer, waaronder het maaibeleid, vormt een belangrijke schakel in het stimuleren van biodiversiteit. KIJK!!! vindt de voornemens van het college aangaande landschap, natuur en openbaar groen heel belangrijk. Naar aanleiding van de vorige raads(advies)vergaderingen heeft de fractie de volgende vragen gesteld aan het college:

  1. We krijgen van burgers en verenigingen signalen dat er in eerdere jaren rekening is gehouden met de biodiversiteit in het maaibeleid, zoals bijzondere inheemse planten, maar dat deze zomer alles in een keer weggemaaid wordt in bermen liggend in buitengebieden. Zijn dit soort signalen ook bij de gemeente binnengekomen?
  2. Kunt u ons informeren wat het huidige aanpak is in de uitvoering om rekening te houden met biodiversiteit in groenbeheer? Wordt er bijvoorbeeld bijgehouden welke bijzondere of voor het ecosysteem belangrijke planten aanwezig zijn in de kernen en bermen in het buitengebied en zo ja, welke zijn dit dan?
  3. Hoe bent u in het huidige groenonderhoud, vooruitlopend op het nieuwe beleidsplan in 2023, van plan om de biodiversiteit te stimuleren?
  4. Welke beplanting van bomen staat gepland voor het najaar van 2022? Omvat dit ook vervanging van bomen in de kernen die dit jaar of het vorig jaar gekapt zijn, zoals bijvoorbeeld recent op de Maastrichterlaan in Bunde? Worden alle bomen die in 2022 of 2021 in de kernen gekapt zijn op termijn vervangen?
  5. KIJK!!! vindt dat verkeersveiligheid een hoge prioriteit heeft in het beheer van het openbaar groen. We merken veel verschillen in opvatting onder mensen van wat men ervaart als overlast of prettig aan openbaar groen. Hoe bent u van plan de verschillende visies van inwoners op groene bermen mee te nemen in voorbereiding van het volgend groen beleidsplan?