Tag Archive for regiegemeente

Openbare meedenk-bijeenkomst op 25 maart 2020 gaat niet door

Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus gaat de bijeenkomst van 25 maart niet door!

Op woensdag 25 maart zijn vanaf 20.30 uur alle inwoners van Meerssen welkom om in Ontmoet Anna mee te komen praten over drie actuele onderwerpen.

  1. Regiegemeente
    Eind vorig jaar stemde de raad in met het voorstel om de regiegemeenteconstructie met Maastricht nader te onderzoeken. Hoe is de stand van zaken nu? We vertellen het. En vragen staat vrij.
  2. Energietransitie
    De transitie naar een energieneutrale gemeente is – gezien alle akkoorden die landelijk en internationaal gesloten worden – onontkoombaar, maar de manier waarop dat moet gebeuren ligt nog grotendeels open. Moeten alle huizen in de gemeente Meerssen van het gas? Moeten we inzetten op zonneweides en zo veel mogelijk zonnepanelen op Meerssense daken? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
  3. Omgevingswet
    Meer dan het geval was wordt de gemeente verantwoordelijke voor een goede balans tussen wonen, voorzieningen, natuur en landschap. Dat biedt de mogelijkheid daar meer dan voorheen een lokaal stempel op te drukken. Waar mag er in de toekomst gebouwd worden? Wat bouwen we? Hoe beschermen we het landschap? Welke voorzieningen staan waar? Hoe denken jullie daarover?

We zijn heel benieuwd naar jullie ideeën over deze drie onderwerpen. Meld je via contact@kijkmeerssen.nl aan voor 25 maart en praat mee, laat je horen.

Voorafgaand aan de meedenk-bijeenkomst vindt van 20:00 tot 20:30 uur de ALV van KIJK!!! plaats.

Andreas Pohle voorzitter Stuurgroep onderzoek regiegemeente

Eind vorig jaar heeft de raad besloten nader onderzoek te willen doen naar de haalbaarheid van Regiegemeente Meerssen. De stuurgroep die richting geeft aan het proces van onderzoek staat onder voorzitterschap van Andreas Pohle, voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de gemeenteraad. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemeente stevig in moet grijpen om te voorkomen dat de zelfstandigheid op korte termijn in gevaar komt.

Een bestaan als regiegemeente houdt in dat de gemeente zelfstandig blijft maar zich in principe beperkt tot het uitzetten van beleid en het onderhouden van contact met haar burgers over dat beleid en de uitvoering daarvan. De uitvoering zelf en de medewerkers die daarbij betrokken zijn zouden dan op basis van een door de raad goed te keuren servicecontract ondergebracht worden bij Maastricht. Dit onderzoek zou moeten uitwijzen of dat een betere optie is dan als gemeente zelf een volledige en zowel voor beleid als voor uitvoering goed toegeruste organisatie in stand te houden. En of de gemeente Maastricht mogelijkheden ziet de gevraagde service te verlenen.

Inmiddels heeft een stuurgroep, bestaande uit raadsleden uit alle fracties, het college opdracht gegeven op basis van rapportages van Bureau Berenschot het onderzoek te starten. De bedoeling is dat de raad in juni 2019 een goed onderbouwd besluit kan nemen: gaat de gemeente per 1 januari 2021 verder als zelfstandige gemeente met een afgeslankte organisatie (regiegemeente) en dienstverlening vanuit de gemeente Maastricht of doet zij nog een poging de bestaande organisatie met een beperkt budget in de lucht te houden met behoud van een goed dienstverleningsniveau voor de burgers. En als  dat laatste niet mogelijk is: kan zij dan zelfstandig blijven?

De stuurgroep gaat de komende maanden nog op bezoek bij gemeenten in Nederland die al voor het model regiegemeente gekozen hebben en daar ervaring mee hebben. De stuurgroep houdt zich niet bezig met de dagelijkse gang van zaken van het onderzoek. Daar staat het College van B&W voor aan de lat. Bureau Berenschot heeft daarvoor de grote lijnen uitgezet en begeleidt het college. Wel laat de stuurgroep zich op de hoogte houden van de vorderingen die tijdens het onderzoek en de daarmee samenhangende gesprekken met onder andere de gemeente Maastricht gemaakt worden.

Heeft u vragen of opmerkingen over het concept regiegemeente laat het ons dan weten – wij gaan er graag met u over in gesprek.