Ledenvergadering KIJK!!! stemt in met Bestuursakkoord

De leden van KIJK!!! hebben dinsdagavond 22 mei in de algemene ledenvergadering ingestemd met het Bestuursakkoord 2018-2022 Gemeente Meerssen “Stabiel in verbinding”. Na toelichting en discussie stemden 17 leden voor en 2 tegen.

Namens de onderhandelaars gaf fractievoorzitter Andreas Pohle een toelichting op het onderhandelingsproces, de motivatie voor deelname aan de coalitie en de inhoud van het bestuursakkoord.

Belangrijke overweging voor de KIJK!!!-onderhandelaars was de keuze om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Op die manier kunnen we het programma van KIJK!!! maximaal inbrengen. Daarnaast beogen we de verbindende rol, waar KIJK!!! om bekend staat, ook in het komende college te kunnen spelen. Een akkoord op hoofdlijnen maakt een financiële onderbouwing (helaas) niet mogelijk. Maar biedt als belangrijk voordeel meer inbreng van inwoners bij de invulling.

De toelichting en discussie in de ledenvergadering boden gelegenheid om geïnformeerd te worden en uitgebreid van gedachten te wisselen. Dit leidde tot een unaniem ja van alle 13 in de vergadering aanwezige leden. Met 4 keer ja en 2 keer nee van de leden die vooraf hun stem hadden gegeven, resulteerde dit in 17 ja en 2 nee. Daarmee stemmen de leden van KIJK!!! in met het voorliggende bestuursakkoord.

Veel punten uit het verkiezingsprogramma zijn opgenomen in het bestuursakkoord. Een volgende stap wordt de speerpunten van KIJK!!! ook in de komende bestuursperiode tot uitvoering te brengen. Daar ligt een belangrijke taak voor alle betrokkenen: wethouder, raadsleden, burgerraadsleden en andere leden. De portefeuille van Paul Sanders, wethouder namens KIJK!!!, en verdeling van portefeuilles over de KIJK!!! raadsleden en burgerraadsleden zijn hier te vinden.

Wij wensen de vertegenwoordigers van KIJK!!! de komende 4 jaar veel succes met hun werk. En anderen nodigen we uit om politiek en bestuur in Meerssen te blijven volgen en van input te voorzien: van dichtbij of verder weg, met meer of minder betrokkenheid, suggesties, en ideeën; net wat past.

Reacties zijn gesloten.